Daňová evidence

Řešíte, zda vést účetnictví nebo daňovou evidenci? Daňová evidence a účetnictví se od sebe liší.

Hlavní rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím

  • účetnictví upravuje zákon o účetnictví, vedení daňové evidence zákon o daních z příjmů
  • daňová evidence zjistí výši základu daně z příjmů, což je rozdíl mezi příjmy a výdaji
  • subjekt, který vede daňovou evidenci není účetní jednotkou
  • účetnictví je detailnější, zahrnuje hospodářský výsledek, což je rozdíl mezi výnosy a náklady, dále se rozlišují příjmy, výdaje, náklady a výnosy, účtuje se podvojným zápisem, je nutné sestavovat rozvahu a výsledovku neboli výkaz zisku a ztrát.

Co je daňová evidence

Daňová evidence nahradila jednoduché účetnictví. Vedou ji povinně OSVČ, které dosahují příjmů z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti a budou uplatňovat skutečné výdaje, nikoliv výdaje paušální. Většina OSVČ nevede účetnictví, ale pouze daňovou evidenci.

Proč je potřeba vést daňovou evidenci

Ukládá to zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., a to v § 7b. Daňovou evidenci je nutné vést proto, aby se mohl stanovit základ daně a daně z příjmů.

Co se vede v daňové evidenci

  • údaje o příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně
  • údaje o majetku a dluzích

Daňová evidence příjmů a výdajů obsahuje veškeré peněžní i nepeněžní příjmy, které OSVČ v souvislosti se svou činností obdržela v hotovosti, bankovním převodem i fyzicky v průběhu celého kalendářního roku. OSVČ eviduje všechny daňově uznatelné výdaje uhrazené v kalendářním roce. Evidují se i odpisy dlouhodobého majetku, stravné v rámci pracovních cest a výdaje na auto.

Druhové členění příjmů i výdajů není nutné. Pohyb peněžních prostředků lze evidovat hromadně, tedy např. nákupy pohonných hmot součtem za daný měsíc nebo rok. Daná platba musí spadat do kalendářního roku. Při evidenci majetku není nutné dodržovat účetní předpisy. Dělá se ale inventura majetku za příslušný kalendářní rok.

I zdánlivě jednoduchá daňová evidence může být oříškem, pakliže neznáte všechny předpisy a informace o tom, které náklady jsou daňově uznatelné a které naopak nikoliv. Je dobré proto svěřit se do rukou odborníků. Pro dotazy týkající se cen za daňovou evidenci, inventarizaci majetku a dalších služeb nás kontaktujte na info@taxpoint.cz.

Daňová evidence a plátce DPH

Pokud je OSVČ plátcem DPH, musí dodržovat povinnosti ze zákona o DPH. Deník příjmů a výdajů ke stanovení daňové povinnosti k DPH nestačí a je třeba pomocná evidence. Do deníku příjmů a výdajů se zapisuje jen pohyb peněz, tedy datum, kdy podnikatel peníze skutečně vydá nebo je obdrží. U DPH není uskutečnění platby rozhodující. Podstatné je datum zdanitelného plnění na daňovém dokladu.

Nejvíce je to znát u prodlev mezi zdanitelným plněním a úhradou faktur, u dobírek, záloh a plateb předem. Rozdíly vznikají na konci čtvrtletí a na konci kalendářního roku. Pokud fakturu se zdanitelným plněním do 31. 12. obdrží plátce DPH v únoru následujícího roku, může si uplatnit odpočet až dodatečným přiznáním k DPH. V praxi se daňová evidence a evidence k DPH prolínají.

Klienti TaxPointu se tímto nemusí zabývat, jelikož tyto věci řešíme za ně. Pro nezávaznou cenovou nabídku zdarma nás kontaktujte na info@taxpoint.cz.

Daňová evidence a daňové přiznání

OSVČ v rámci daňového přiznání uvádí údaje do tabulky v podobě počátečních a koncových stavů. Proto je nutné vést evidenci tak, aby dokázali na začátku i konci roku provést inventarizaci pohledávek, dluhů, dlouhodobého majetku i zásob. Z tohoto důvodu je nutné mít ke všemu doklady, které se číslují, a neměl by chybět jejich krátký popis v daňové evidenci. S přípravou daňového přiznání včetně archivace těchto dokladů se můžete obrátit na nás. Napište si o svou nezávaznou cenovou nabídku zdarma na info@taxpoint.cz.

Oceňování majetku

Z ustanovení zákona o daních z příjmů vyplývá, že i OSVČ pro vedení daňové evidence musí provádět oceňování majetku. Právní předpis ustanovuje, jak se oceňuje majetek, dluhy, pohledávky, ostatní majetek, peněžní prostředky i ceniny. Zjištění skutečného stavu tvořených zásob se provádí k poslednímu dni zdaňovacího období. Stejná zásada platí pro hmotný majetek, pohledávky a dluhy.

Pokud si nejste jisti, zda máte vést účetnictví či daňovou evidenci, nebo co do ní přesně zařadit a jak, rádi vás seznámíme se všemi skutečnostmi, které s tím souvisí, a rádi vám pomůžeme. Stačí napsat na info@taxpoint.cz a zeptat se, či požádat o nezávaznou cenovou nabídku zdarma.