Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Internetové poskytnutí plné moci a prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů

Popis variant

Pro zjednodušení a lepší dostupnost služeb daňového poradenství byla zpracována webová aplikace Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Je učena pro fyzické i právnické osoby. Všichni zájemci si mají možnost zvolit jednu ze dvou alternativ:

  • Základní varianta, kdy si poplatníci vyplní přiznání sami. Je několik možností, jak to provést:
    • Na běžném (papírovém) formuláři Ministerstva financí,
    • v aplikaci EPO České daňové správy,
    • v aplikaci TAXEDIT Start (ke stažení zdarma na www.taxedit.cz),
    • v jakékoliv jiné aplikaci, daňovém či účetním software.

Daňoví poradci společnosti TaxPoint, s.r.o. zkontrolují správnost vyplnění a sami elektronicky podají přiznání včetně příloh na místně příslušný finanční úřad.

  • Uživatelská varianta, kdy daňoví poradci společnosti TaxPoint, s.r.o. poskytnou konzultace a rady pro zpracování přiznání, popřípadě toto přiznání sami zpracují a to v sídle společnosti, nebo u klientů.

Postup

Nejprve se zájemci zaregistrují na webových stránkách společnosti TaxPoint, s.r.o. (registrace fyzické osoby, registrace právnické osoby) a rozhodnou se, kterou variantu zvolí. Obratem je jim elektronicky zaslána vyplněná plná moc, Smlouva o poskytnutí daňového přiznání a zálohová faktura. Zájemci vytisknou a podepíšou plnou moc a Smlouvu a odešlou na adresu společnosti TaxPoint s.r.o. (z důvodu nutnosti předkládat originály plných mocí).

Po uhrazení zálohové faktury je podána plná moc společností TaxPoint, s.r.o. na místně příslušný finanční úřad a tím je zákonná lhůta pro podání a zaplacení přiznání posunuta o 3 měsíce.

V případě Základní varianty společnost TaxPoint, s.r.o. čeká na doručení vyplněného přiznání (emailem, poštou…), toto zkontroluje a ve lhůtě ho elektronicky podá na FU. Kopie podání spolu s vyúčtováním zálohy odešle v elektronické podobě zpět klientovi.

V případě Uživatelské varianty společnost TaxPoint, s.r.o. a její poradci vstoupí ihned po zaplacení zálohy do kontaktu s klientem a celý proces zpracování přiznání koordinují podle potřeb a možností klienta.

Cena

Cena Základní varianty je fixní, pro fyzické osoby 4 000 Kč s DPH, pro právnické osoby 5 000 Kč s DPH.

Cena Uživatelské varianty je závislá na pracnosti, je stanovena na základě hodinové sazby 1 600 Kč plus DPH, pro uzavření smlouvy je zapotřebí uhradit zálohu ve výši 5 000 Kč.

Společnost TaxPoint, s.r.o. je pojištěna na částku 10 000 000 Kč.